Pannonfia Egyesület
ELÉRHETŐSÉGÜNK

Székhely:
6771 Szeged, Gőzmalom u. 20.

Levelezési cím:
6723 Szeged, Rom utca 4.

Telefon:
(62) 555 - 540

E-mail:
info@pannonfia.hu

BEMUTATKOZÓ
A PANNONFIA Egyesület célja:

- Magyarországi és határon túli magyar gyerekek testi és szellemi nevelése, nemzettudatának, nemzeti összetartozás érzületének erősítése, a néphagyományok megismertetése, a történelmi és kulturális ismeretek erősítése, az anyanyelvi ismeretek és készségek fejlesztése, a népi kézműves hagyományok bemutatása, a népdal és népzene értékeinek megismertetése, továbbá az alapkészségek fejlesztése, úgymint a sport, kézművesség, anyanyelv használat elmélyítése.

- Tematikus táborok szervezésével kívánjuk támogatni a 8-15 éves korosztály nemzetismereti és anyanyelvi, környezet- és egészségtudatos nevelését a szünidő hasznos eltöltését.

- Sporttevékenység szervezése és támogatása, ugrókötél és egyéb sporttagozat működtetése a munkaviszonyban, és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségben élő gyermekek társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének elősegítése.

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészségtudatuk formálása fizikai és szellemi képességeik erősítése, művészetterápia, beteg gyermekek támogatása, gyógyulásuk támogatása.

- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és ennek keretében egészséges nemzettudatra nevelés az életkori sajátosságok figyelembe vételével a történelmi és kulturális ismeretek erősítése, a népi kézműves hagyományok a népdal és népzene értékeinek megismertetése.

- Környezetvédelem érdekében a gyermekek környezettudatos életmódra nevelése, a környezet ismeretük erősítése, a környezetvédelmi problémák és a kezelésük lehetőségének tanítása, természeti környezetünk értékeinek bemutatása. A társadalmi felelősségvállalásra, a jövő generációk jogaira, az elővigyázatosság elvére, a fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák fejlesztésére vonatkozó ismeretek átadása.

- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, a gyermek jogi és állampolgári ismereteinek megalapozása, a demokratikus jogállam érdekérvényesítési technikáinak bemutatása. Bűnmegelőzés, baleset megelőzés, drogprevenció.

- Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység valamennyi fent kifejtett körben.

- A célok megvalósításáért az egyesület eljár mindazon feladatokban, amelyek az egyesület tagjainak szándékaival egybeesnek. Képviseli az egyesület és tagjai érdekeit az állami szervek és egyéb intézmények előtt. Mozgósítja az egyesület tagjait a kitűzött célok elérése érdekében.

 


Az Egyesület székhelye: 6724 Szeged, Klapka tér 5. fsz. 1.

Az egyesület időtartama: Létrejöttének napja a bírósági nyilvántartásba-vétel elrendelésének napja, működésének időtartama meghatározatlan.

Az Egyesület tevékenysége közhasznú, mivel az olyan cél szerinti tevékenységeket foglal magába, melyek az 1997. évi CLVI. törvény 26. § C./ pontjában felsoroltak szerint közhasznúnak minősülnek. Ezek az alábbiak:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabiltációs
tevékenység.
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
- kulturális tevékenység.
- környezetvédelem.
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet.
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
- sport, a munkaviszonyban, és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével.


Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.


Az egyesület közhasznúsági fokozata: Közhasznú.