Pannonfia Egyesület
ELÉRHETŐSÉGÜNK

Székhely:
6771 Szeged, Gőzmalom u. 20.

Levelezési cím:
6723 Szeged, Rom utca 4.

Telefon:
(62) 555 - 540

E-mail:
info@pannonfia.hu

CÉLOK
        

-         a magyarországi és határon túli magyar gyerekek testi és szellemi nevelése

nemzettudatának, nemzeti összetartozás érzületének erősítése

-        a néphagyományok megismertetése, a történelmi és kulturális ismeretek erősítése, az anyanyelvi ismeretek és készségek fejlesztése

-        a népi kézműves hagyományok bemutatása

-        az alapkészségek fejlesztése, úgymint a sport, kézművesség, anyanyelv használat elmélyítése

-        tematikus táborok szervezésével kívánjuk támogatni a 8-15 éves korosztály nemzetismereti és anyanyelvi, környezet- és egészségtudatos nevelését a szünidő hasznos eltöltését

-        sporttevékenységek szervezése és támogatása, ugrókötél és egyéb sporttagozat működtetése

-        hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségben élő gyermekek társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének elősegítése

-        egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs     tevékenység, gyermekek egészséges életmódra nevelése

-        egészségtudatuk formálása fizikai és szellemi képességeik erősítése

-        művészetterápia

-        beteg gyermekek támogatása, gyógyulásuk támogatása

-        nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és ennek keretében egészséges nemzettudatra nevelés az életkori sajátosságok figyelembe vételével

-         a történelmi és kulturális ismeretek erősítése

-        a népi kézműves hagyományok a népdal és népzene értékeinek megismertetése

-        környezetvédelem érdekében a gyermekek környezettudatos életmódra nevelése, a környezet ismeretük erősítése, a környezetvédelmi problémák és a kezelésük lehetőségének tanítása

-        természeti környezetünk értékeinek bemutatása

-        a társadalmi felelősségvállalásra, a jövő generációk jogaira, az elővigyázatosság elvére, a fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák fejlesztésére vonatkozó ismeretek átadása

-        gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, a gyermek jogi és állampolgári ismereteinek megalapozása, a demokratikus jogállam érdekérvényesítési technikáinak bemutatása

-        bűnmegelőzés, baleset megelőzés, drogprevenció

-        magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység valamennyi fent kifejtett körben.