Pannonfia Egyesület

A 2011. év november hónap 10. napján megtartott alakuló közgyűlésen a jelenléti ív szerint megjelent személyek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 61-64. §-ai alapján, figyelemmel az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezéseire, egyesületet hoztak létre az alábbiak szerint.

I.
Az Egyesület neve, célja, székhelye

Az Egyesület neve: PANNONFIA Egyesület

Az egyesület célja:

– Magyarországi és határon túli magyar gyerekek testi és szellemi nevelése, nemzettudatának, nemzeti összetartozás érzületének erősítése, a néphagyományok megismertetése, a történelmi és kulturális ismeretek erősítése, az anyanyelvi ismeretek és készségek fejlesztése, a népi kézműves hagyományok bemutatása, a népdal és népzene értékeinek megismertetése, továbbá az alapkészségek fejlesztése, úgymint a sport, kézművesség, anyanyelv használat elmélyítése. Tematikus táborok szervezésével kívánjuk támogatni a 8-15 éves korosztály nemzetismereti és anyanyelvi, környezet- és egészségtudatos nevelését a szünidő hasznos eltöltését.

– Sporttevékenység szervezése és támogatása, ugrókötél és egyéb sporttagozat működtetése a munkaviszonyban, és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségben élő gyermekek társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének elősegítése.

– egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészségtudatuk formálása fizikai és szellemi képességeik erősítése, művészetterápia, beteg gyermekek támogatása, gyógyulásuk támogatása.

– nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és ennek keretében egészséges nemzettudatra nevelés az életkori sajátosságok figyelembe vételével a történelmi és kulturális ismeretek erősítése, a népi kézműves hagyományok a népdal és népzene értékeinek megismertetése

– Környezetvédelem érdekében a gyermekek környezettudatos életmódra nevelése, a környezet ismeretük erősítése, a környezetvédelmi problémák és a kezelésük lehetőségének tanítása, természeti környezetünk értékeinek bemutatása. A társadalmi felelősségvállalásra, a jövő generációk jogaira, az elővigyázatosság elvére, a fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák fejlesztésére vonatkozó ismeretek átadása.

– gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, a gyermek jogi és állampolgári ismereteinek megalapozása, a demokratikus jogállam érdekérvényesítési technikáinak bemutatása. Bűnmegelőzés, baleset megelőzés, drogprevenció.

– magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység valamennyi fent kifejtett körben.

– A célok megvalósításáért az egyesület eljár mindazon feladatokban, amelyek az egyesület tagjainak szándékaival egybeesnek. Képviseli az egyesület és tagjai érdekeit az állami szervek és egyéb intézmények előtt. Mozgósítja az egyesület tagjait a kitűzött célok elérése érdekében.

Az Egyesület székhelye: 6771 Szeged, Gőzmalom u. 20.
Az Alapítvány működési területe: Csongrád-Csanád Megye
Az Egyesület jogi személy.

Az egyesület időtartama: Létrejöttének napja a bírósági nyilvántartásba-vétel elrendelésének napja, működésének időtartama meghatározatlan.

Az Egyesület olyan cél szerinti tevékenységeket foglal magába, melyek az 1997. évi CLVI. törvény 26. § C./ pontjában felsoroltak. Ezek az alábbiak:

– egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs
tevékenység.
– nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
– kulturális tevékenység.
– környezetvédelem.
– gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet.
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
– magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
– sport, a munkaviszonyban, és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás eredményét az Egyesület nem osztja fel, azt  céljainak elérése érdekében folytatott tevékenységére fordítja. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II.
Az Egyesület szervezete

Az egyesület szervezete: Közgyűlés
Elnökség
Ellenőrző bizottság

A közgyűlés

Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg azt a tagok egyharmada, vagy az Ellenőrző Bizottság – az ok és a cél megjelölésével – írásban kezdeményezi.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele megjelent. A közgyűlésre a tagokat a közgyűlést megelőző legalább 8. napon megküldött írásbeli meghívóval kell meghívni, az időpont, a hely és a napirend közlésével. A meghívást hirdetményi úton is közzé kell tenni. Ez esetben a meghívót a közgyűlést megelőző 15. naptól a közgyűlés napjáig a 6763 Szatymaz, Dózsa György u. 42. sz. alatt található Dankó Pista Művelődési Ház, a 6762 Sándorfalva, Ady Endre u. 7. sz. alatt található Budai Sándor Művelődési Ház és a 6726 Szeged, Temesvári krt. 42. sz. alatt található Bálint Sándor Művelődési Ház hirdetőtábláján ki kell függeszteni. A kifüggesztett meghívón fel kell tüntetni, hogy a közgyűlés nyilvános.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az azonos napirenddel 14 napon belüli időpontra összehívott közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül is határozatképes az eredeti napirendek tekintetében. Erre a meghívóban a tagok figyelmét fel kell hívni.

A közgyűlés, határozatait – ideértve a tisztségviselő választást is – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az alapszabály módosításához, a tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának kimondásához a jelen lévő tagok kétharmadának szavazata szükséges. A közgyűlés bármely kérdésben titkos szavazást rendelhet el. Ennek eldöntéséhez nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozott határozat szükséges.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

• az Alapszabály megállapítása és módosítása
• az Egyesület tevékenységét meghatározó fő irányelvek elfogadása
• Állásfoglalás kialakítása a tagok érdekeivel összefüggő társadalompolitikai kérdésekben
• az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása
• az éves költségvetés meghatározása, a mérleg elfogadása
• az egyesület szervezeti felépítésének meghatározása, módosítása
• a jelentés elfogadása
• az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadása
• a belépési díj és az éves tagdíj megállapítása
• Az Elnökség javaslatára tiszteletbeli Elnök és tagok megválasztása, ezen cím visszavonása
• a más egyesülettel való egyesülés és a feloszlás kimondása
• döntés mindazon ügyekben, melyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

Az elnökség

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely két közgyűlés között intézi és szervezi az egyesület tevékenységét.

Az Elnökség feladata:
A közgyűlés összehívása, és előkészítése
Az éves beszámoló elkészítése
A jelentés tervezetének elkészítése és közgyűlés elé terjesztése
A közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján történő gazdálkodás
Az egyesület munkájának szervezése
A tagok felszólítása kötelezettségeik teljesítésére
Az egyesület alkalmazottai fölött a munkáltatói jogkör gyakorlása

Az elnökség létszáma 3 fő, tagjait a közgyűlés választja a tagok sorából három éves időtartamra. Tisztségük alapján: az egyesület elnöke, titkára, állandó jegyzőkönyvvezető.

Az Elnökség döntéseinek meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a Ptk.685. §. b./ pontjában irt közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség alól mentesülne,
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve egyébként a döntéssel érintett jogügyletben érdekelt, ide nem értve az egyesület céljai szerinti, bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatást.

Az elnökség két havonta ülésezik, az ülései nyilvánosak. Az üléseket az egyesület elnöke vagy titkára hívja össze A meghívókat az ülést megelőzően legalább nyolc nappal előbb ki kell küldeni, a meghívó tartalmazza az elnökségi ülés helyét, idejét és napirendjét. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség határozatképes, ha mindhárom elnökségi tag jelen van. Az elnökség munkáját az egyesület titkára szervezi és koordinálja.

Ellenőrző bizottság

Az egyesület közgyűlése választja három évre. Tagjainak száma 3 fő.

Az ellenőrző bizottság elnökét a tagok közül a közgyűlés választja meg, és maga készíti el ügyrendjét

Feladata ellenőrizni:

• az alapszabály megtartását,
• az egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását,
• az egyesület szerveinek – a közgyűlés kivételével – törvényes és alapszabályszerű működését,
• a bizonylati fegyelmet,
• a gazdálkodást.

Az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

Jogosult:
• Az egyesület valamennyi iratába betekinteni,
• Az egyesület tisztségviselőitől felvilágosítást kérni,
• Jogszabályok, vagy az alapszabály súlyos megsértése esetén rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezni.

Az ellenőrző bizottság köteles évente beszámolni a közgyűlésnek.

Az ellenőrző bizottság elnöke jogosult tanácskozási joggal részt venni az elnökségi üléseken.

Az ellenőrző bizottság munkaterv szerint dolgozik, ülését az elnök hívja össze.

Az egyesület működéséről, az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módjáról az egyesület működésének egész időtartama alatt a 6763 Szatymaz, Dózsa György u. 42. sz. alatt található Dankó Pista Művelődési Ház, a 6762 Sándorfalva, Ady Endre u. 7. sz. alatt található Budai Sándor Művelődési Ház és a 6726 Szeged, Temesvári krt. 42. sz. alatt található Bálint Sándor Művelődési Ház hirdetőtábláján ( a továbbiakban: hirdetőtáblán) bárki által hozzáférhető közleményt függeszt ki állandó jelleggel.

A közgyűlés és az elnökségi ülések időpontját, pályázati felhívásokat, a közgyűlési és elnökségi döntéseket, jelentéseket és minden olyan tényt, adatot, amelynek közzétételét törvény, vagy ezen Alapszabály előírja, ezen Alapszabályban előírt időpontban és időtartamra a hirdetőtáblán teszi közzé. Ez a közzétételi kötelezettség nem mentesíti az elnökséget azon egyéb közlési kötelezettségei alól, amelyeket ezen Alapszabály számára előír.
Az elnökség a kihirdetési, közzétételi kötelezettségének teljesítésére – a fentieken felül – ezen Alapszabályban írt szabályok betartásával más lehetőségekkel is élhet.

Az Egyesület éves gazdálkodási terve és mérlege, az Egyesület jelentése és éves beszámolója az elnökségi tagok egyhangú döntésével fogadható el.

A közgyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az ülések időpontját az ülést megelőzően 10 nappal, a megismételt ülés esetén 3 nappal korábban, rendkívüli ülés esetén pedig az ezt megelőző napon ki kell hirdetni a hirdetőtáblán.

A közgyűlésről és az elnökség üléseiről sorszámozott jegyzőkönyv készül 1 példányban, amely tartalmazza:

a) az ülés rendes, vagy rendkívüli jellegét, a döntést igénylő napirendi
pontokat,

b) az ülés megtartásának helyét, idejét,

c) a határozatképesség, vagy határozatképtelenség megállapítását, a
jelenlévők megjelölését név, tisztség, illetve a részvétel jogcíme szerint,

d) a megtárgyalt ügyekben hozott döntéseket, ezek személyi, tárgyi, időbeli
hatályát, a döntések számát,

e) a döntés meghozatalában résztvevők név szerinti meghatározását, külön
megjelölvén a döntés mellett és ellene szavazók – ideértve a rendkívüli
ülés megtartása mellett és ellene szavazókat is, illetve tartózkodók nevét,

f) a döntésben résztvevők és – amennyiben ennek személye a döntésben
résztvevőktől eltér- a jegyzőkönyvvezető aláírását,

g) valamennyi, a napirendi pontokkal közvetlenül összefüggő, illetve nem
összefüggő, de az egyesülettel kapcsolatos javaslatot, észrevételt.

A Közgyűlésről és az elnökségi ülésről felvett jegyzőkönyv kötelező melléklete a jelenléti ív.

A döntéseket be kell vezetni a Határozatok Könyvébe, melyet külön-külön kell megnyitni a közgyűlésnek és az elnökségnek. E könyvekben sorszámozva, folyamatosan kell vezetni a meghozott és jegyzőkönyvbe foglalt döntéseket, megjelölve azok

– tartalmát
– a döntés meghozatalának időpontját
– a döntés személyi, időbeli és tárgyi hatályát
– a döntést ellenző és támogató, illetve tartózkodó kuratóriumi tagok nevét
– a döntés számát

A közgyűlési és elnökségi döntéseket a titkár írásban hozza valamennyi abban érdekelt tudomására a döntés meghozatalától számított 15 napon belül.

A közgyűlési és elnökségi döntéseket annak meghozatalától számított 15 napon belül a hirdetőtáblára legalább 30 napra történő kifüggesztésével kihirdeti.

Az egyesület a működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi ügyiratot -ide értve a két Határozatok Könyvét is – székhelyén őrzi. Az ügyiratokat bárki megtekintheti.

Az ügyiratok megtekintésére vonatkozó igényt legalább három nappal korábban kell az elnöknek írásban bejelenteni.

Az iratok az elnök által meghatározott időpontokban és időtartam alatt tekinthetők meg. Az erre meghatározott időpont és időtartam egyrészt nem lehet rövidebb, mint ami a megtekinteni kívánt iratok gondos áttanulmányozásához feltétlenül szükséges, másrészt az időpontoknak igazodniuk kell a Munka Törvénykönyve által meghatározott törvényes munkaidőkerethez és munkanapokhoz.

Ilyen, az iratokba történő betekintésre vonatkozó igény ugyanazon személy részéről 15 napon belül ismételten nem terjeszthető elő, kivéve, ha bármely oknál fogva a korábbi ilyen igény nem volt teljesíthető.

Az elnökség határozza meg azon okiratoknak a körét, amelyek a személyiségi jog, illetve a szellemi alkotások védelméhez fűződő érdekek sérelme nélkül bárki által nem tekinthetők meg.

A jelentésbe bárki, időbeli korlátozás nélkül betekinthet és arról – saját költségén – másolatot készíthet. A jelentés elfogadásának és megtekinthetőségének tényét az elnökség az elfogadástól számított 30 napon belül 30 napra történő kifüggesztéssel kihirdeti a hirdetőtáblán. A jelentést a tárgyévet követő június 30-ig kell nyilvánosságra hozni.

Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások bárki által megismerhetőek. Az igénybe vehető szolgáltatásokról írásbeli ismertetőt az Egyesület székhelyén található hirdetőtáblán kell folyamatosan elhelyezni. Az ismertetőnek tartalmaznia kell a szolgáltatás pontos leírását, az igénybevétel helyét és idejét, valamint – ha ez szükséges – a szolgáltatás igénybevételének előzetes bejelentésére vonatkozó előírást.

Az egyesület működésének nyilvánosságra kerülése:

Az egyesület működését nyilvánosságra kell hozni.

Az egyesület éves beszámolóját a nyilvánosságra hozatal céljával a
jóváhagyást követő 15 napon belül a hirdetőtáblán ki kell függeszteni. A
kifüggesztés időtartama 30 nap.

 

III.
Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

Az Egyesület vagyonát gyarapítja a tagok által befizetett tagdíj, melynek mértékét a közgyűlés határozza meg. A közgyűlés más döntéséig a tagdíj évi 1.500,- Ft azaz Ezerötszáz forint. Gyarapítja továbbá az egyesület vagyonát a rendezvényeiből, esetleges szolgáltatásaiból, vagy más gazdasági tevékenységéből eredő bevételei. Az egyesület gazdasági tevékenységet csak másodlagos jelleggel folytathat.

Az Egyesület vagyonát csökkentik a működés költségei.

IV.
A tagok jogai és kötelezettségei

Az Egyesület tagjai:

– tagok
– Pártoló tagok
– Tiszteletbeli tagok

Az Egyesület tagja jogosult

– részt venni az Egyesület tevékenységében, valamint a rendezvényeken. A
közgyűlésben minden tagot egy szavazat illet.

– választani, és megválasztható az Egyesület tisztségeire.

– az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bíróság előtt megtámadni.

Az Egyesület tagja köteles

– az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeit teljesíteni,

– a tagdíjat befizetni.

Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjának jogai és kötelességei:

– jogosult részt venni az Egyesület tevékenységében, valamint a rendezvényeken és
közgyűlésen, azonban szavazati joga nincs, csak hozzászólási joggal rendelkezik.
– köteles az egyesület alapszabályában rögzített célok támogatása érdekében kifejteni
tevékenységét.

Az Egyesület tagjai lehetnek azok a magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik az Egyesület célját magukévá teszik, és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.
A tagfelvételt írásban kell kérni, a felvétel tárgyában a közgyűlés dönt.

A belépési nyilatkozatot (regisztrációs lap kitöltése útján) az Elnökségnek kell benyújtani, a felvételről a Közgyűlés dönt. A tiszteletbeli és pártoló tagságra bármely rendes, pártoló vagy tiszteletbeli tag javasolhat jelöltet az Elnökségnek, amely a javaslatot véleményezi és döntésre a Közgyűlés elé terjeszti. A tagsági viszony az arra hivatott testület döntésének napjával keletkezik.

A tagsági viszony megszűnik:

– a tag halálával,
– kilépéssel,
– kizárással.

A kilépést a tag írásban köteles bejelenteni az Elnökségnek, tagsági viszonya a kilépési nyilatkozat beérkezési hónapjának utolsó napján szűnik meg.

A Közgyűlés titkos, 2/3-os szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, vagy súlyos szakmai és/vagy etikai hibát követ el, aki tagsági viszonyából eredő kötelezettségeit felhívás ellenére nem teljesíti, illetve aki magatartásával egyébként sérti vagy veszélyezteti az Egyesület érdekeit, jó hírnevét. vagy aki a tagdíjat 1 évig nem fizeti.
A kizárásra indítványt bármely tag tehet. A tagnak védekezési jogot kell biztosítani a kizárásával illetve annak indoklásával szemben. A kizárásról a Közgyűlés hoz határozatot. A közgyűlés kizárás tárgyában hozott határozatával szemben a tag 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A Közgyűlés összehívásáig az Elnökség felfüggesztheti a tagsági viszonyt. A tagság felfüggesztéséről az elnökségnek tájékoztatási és indoklási kötelezettsége van az érintett személy és a tagok felé.

V.
Az Egyesület képviselete, vezetése

Az Egyesületet a közgyűlés által nyílt szavazással megválasztott elnök képviseli.

Az elnök képviseleti joga önálló. Az egyesület bankszámlája fölött az elnök és Szűcs László 6763 Szatymaz, IV. körzet Tanya 3. sz. alatti lakos tag együttesen jogosult rendelkezni.

Az Egyesület tevékenységét az elnök irányítja. E tevékenysége során dönthet minden olyan kérdésben, ami nincs testületi hatáskörbe utalva. Tevékenységéről a közgyűlésnek évente köteles beszámolni.

Az elnök fontosabb jogai és kötelezettségei:

– képviseli az Egyesületet,
– a Közgyűlést összehívja,
– a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja,
– a kiadások számláit ellenőrizi,
– megbízólevelet ad ki a pénzügyek intézéséhez,
– harmadik személlyel szerződést köt
– a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe veszi, a Közgyűlés határozatainak megfelelően az intézkedéseket megteszi,
– a tagságtól, illetve harmadik személytől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőrizi,
– az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi,
– kapcsolatot tart (illetve kijelöli a kapcsolattartó személyeket) az állami, gazdasági, társadalmi, politikai és érdekképviseleti szervekkel és szervezetekkel,

Ha a tevékenység kiszélesedése miatt szükségessé válik a közgyűlés ügyintéző szervezetet hozhat létre. Az ügyintéző szervezet létrehozása, létszáma és feladata felől a közgyűlés jogosult dönteni.

Az ügyintéző szervezet dolgozói az Egyesülettel munkaviszonyban állnak. Velük szemben a munkáltatói jogokat az elnökség gyakorolja.

VI.
Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik:

– feloszlással,

– más egyesülettel való egyesüléssel,

– feloszlatással,

– megszűnésének megállapításával.

Az Egyesület megszűnése után a hitelezők kielégítését követően megmaradó vagyon az INNO-SCIENCE Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra ( székhelye: 6724 Szeged, Klapka tér 5., cégjegyzékszáma: 06 09 013427 ) szálljon azzal, hogy azt az egyesület céljainak megfelelően köteles felhasználni.

VII.
Vegyes rendelkezések

Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el.

Az Egyesület a Csongrád Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vételt az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének és ezen alapszabálynak a csatolása mellett az elnök köteles kérni.

Ezt az Alapszabályt az Egyesület 2011. év november hónap 10. napján tartott alakuló gyűlésén a jelenléti ív szerint megjelent tagság nyílt szavazással hozott egyhangú határozatával alkotta meg.

Az Alapszabályt az alakuló gyűlés levezető elnöke, az alakuló gyűlés jegyzőkönyvvezetője és annak hitelesítői írták alá.

Szeged, 2011. november 10.

Benákné Szűcs Katalin                                      Kirizs Tibor
levezető elnök                                                 jegyzőkönyvvezető

Révész Csaba                                                  Szűcs László
jegyzőkönyv hitelesítő                                      jegyzőkönyv hitelesítő

ELLENJEGYZEM:
Szegeden, 2011. november 10-én
Ifj dr. Ugrin Béla