Pannonfia Egyesület

Az egyesület szervezete:

  • Közgyűlés
  • Elnökség
  • Ellenőrző bizottság

A közgyűlés

Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

• az Alapszabály megállapítása és módosítása
• az Egyesület tevékenységét meghatározó fő irányelvek elfogadása
• Állásfoglalás kialakítása a tagok érdekeivel összefüggő társadalompolitikai kérdésekben
• az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása
• az éves költségvetés meghatározása, a mérleg elfogadása
• az egyesület szervezeti felépítésének meghatározása, módosítása
• a jelentés elfogadása
• az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadása
• a belépési díj és az éves tagdíj megállapítása
• Az Elnökség javaslatára tiszteletbeli Elnök és tagok megválasztása, ezen cím visszavonása
• a más egyesülettel való egyesülés és a feloszlás kimondása
• döntés mindazon ügyekben, melyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

Az elnökség

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely két közgyűlés között intézi és szervezi az egyesület tevékenységét.

Az Elnökség feladata:
A közgyűlés összehívása, és előkészítése
Az éves beszámoló elkészítése
A jelentés tervezetének elkészítése és közgyűlés elé terjesztése
A közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján történő gazdálkodás
Az egyesület munkájának szervezése
A tagok felszólítása kötelezettségeik teljesítésére
Az egyesület alkalmazottai fölött a munkáltatói jogkör gyakorlása

Az elnökség létszáma 3 fő, tagjait a közgyűlés választja a tagok sorából három éves időtartamra. Tisztségük alapján: az egyesület elnöke, titkára, állandó jegyzőkönyvvezető.

Az elnökség két havonta ülésezik, az ülései nyilvánosak. Az üléseket az egyesület elnöke vagy titkára hívja össze A meghívókat az ülést megelőzően legalább nyolc nappal előbb ki kell küldeni, a meghívó tartalmazza az elnökségi ülés helyét, idejét és napirendjét. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség határozatképes, ha mindhárom elnökségi tag jelen van. Az elnökség munkáját az egyesület titkára szervezi és koordinálja.

Ellenőrző bizottság

Az egyesület közgyűlése választja három évre. Tagjainak száma 3 fő.

Az ellenőrző bizottság elnökét a tagok közül a közgyűlés választja meg, és maga készíti el ügyrendjét

Feladata ellenőrizni:

• az alapszabály megtartását,
• az egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását,
• az egyesület szerveinek – a közgyűlés kivételével – törvényes és alapszabályszerű működését,
• a bizonylati fegyelmet,
• a gazdálkodást.

Az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

Jogosult:
• Az egyesület valamennyi iratába betekinteni,
• Az egyesület tisztségviselőitől felvilágosítást kérni,
• Jogszabályok, vagy az alapszabály súlyos megsértése esetén rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezni.

Az ellenőrző bizottság köteles évente beszámolni a közgyűlésnek.

Az ellenőrző bizottság elnöke jogosult tanácskozási joggal részt venni az elnökségi üléseken.

Az ellenőrző bizottság munkaterv szerint dolgozik, ülését az elnök hívja össze.

Az Egyesület éves gazdálkodási terve és mérlege, az Egyesület jelentése és éves beszámolója az elnökségi tagok egyhangú döntésével fogadható el.

A közgyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az ülések időpontját az ülést megelőzően 10 nappal, a megismételt ülés esetén 3 nappal korábban, rendkívüli ülés esetén pedig az ezt megelőző napon ki kell hirdetni a hirdetőtáblán.

A közgyűlésről és az elnökség üléseiről sorszámozott jegyzőkönyv készül 1 példányban, amely tartalmazza:

a) az ülés rendes, vagy rendkívüli jellegét, a döntést igénylő napirendi
pontokat,

b) az ülés megtartásának helyét, idejét,

c) a határozatképesség, vagy határozatképtelenség megállapítását, a
jelenlévők megjelölését név, tisztség, illetve a részvétel jogcíme szerint,

d) a megtárgyalt ügyekben hozott döntéseket, ezek személyi, tárgyi, időbeli
hatályát, a döntések számát,

e) a döntés meghozatalában résztvevők név szerinti meghatározását, külön
megjelölvén a döntés mellet és ellene szavazók – ideértve a rendkívüli
ülés megtartása mellett és ellene szavazókat is, illetve tartózkodók nevét,

f) a döntésben résztvevők és – amennyiben ennek személye a döntésben
résztvevőktől eltér- a jegyzőkönyvvezető aláírását,

g) valamennyi, a napirendi pontokkal közvetlenül összefüggő, illetve nem
összefüggő, de az egyesülettel kapcsolatos javaslatot, észrevételt.

A Közgyűlésről és az elnökségi ülésről felvett jegyzőkönyv kötelező melléklete a jelenléti ív.

A döntéseket be kell vezetni a Határozatok Könyvébe, melyet külön-külön kell megnyitni a közgyűlésnek és az elnökségnek. E könyvekben sorszámozva, folyamatosan kell vezetni a meghozott és jegyzőkönyvbe foglalt döntéseket, megjelölve azok

– tartalmát
– a döntés meghozatalának időpontját
– a döntés személyi, időbeli és tárgyi hatályát
– a döntést ellenző és támogató, illetve tartózkodó kuratóriumi tagok nevét
– a döntés számát

A közgyűlési és elnökségi döntéseket a titkár írásban hozza valamennyi abban érdekelt tudomására a döntés meghozatalától számított 15 napon belül.

A közgyűlési és elnökségi döntéseket annak meghozatalától számított 15 napon belül a hirdetőtáblára legalább 30 napra történő kifüggesztésével kihirdeti.

Az egyesület a működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi ügyiratot -ide értve a két Határozatok Könyvét is – székhelyén őrzi. Az ügyiratokat bárki megtekintheti.

Az ügyiratok megtekintésére vonatkozó igényt legalább három nappal korábban kell az elnöknek írásban bejelenteni.

Az iratok az elnök által meghatározott időpontokban és időtartam alatt tekinthetők meg. Az erre meghatározott időpont és időtartam egyrészt nem lehet rövidebb, mint ami a megtekinteni kívánt iratok gondos áttanulmányozásához feltétlenül szükséges, másrészt az időpontoknak igazodniuk kell a Munka Törvénykönyve által meghatározott törvényes munkaidőkerethez és munkanapokhoz.

Ilyen, az iratokba történő betekintésre vonatkozó igény ugyanazon személy részéről 15 napon belül ismételten nem terjeszthető elő, kivéve, ha bármely oknál fogva a korábbi ilyen igény nem volt teljesíthető.

Az elnökség határozza meg azon okiratoknak a körét, amelyek a személyiségi jog, illetve a szellemi alkotások védelméhez fűződő érdekek sérelme nélkül bárki által nem tekinthetők meg.

A jelentésbe bárki, időbeli korlátozás nélkül betekinthet és arról – saját költségén – másolatot készíthet. A jelentés elfogadásának és megtekinthetőségének tényét az elnökség az elfogadástól számított 30 napon belül 30 napra történő kifüggesztéssel kihirdeti a hirdetőtáblán. A jelentést a tárgyévet követő június 30-ig kell nyilvánosságra hozni.

Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások bárki által megismerhetőek. Az igénybe vehető szolgáltatásokról írásbeli ismertetőt az Egyesület székhelyén található hirdetőtáblán kell folyamatosan elhelyezni. Az ismertetőnek tartalmaznia kell a szolgáltatás pontos leírását, az igénybevétel helyét és idejét, valamint – ha ez szükséges – a szolgáltatás igénybevételének előzetes bejelentésére vonatkozó előírást.

Az egyesület működésének nyilvánosságra kerülése:

Az egyesület működését nyilvánosságra kell hozni.

Az egyesület éves beszámolóját a nyilvánosságra hozatal céljával a jóváhagyást követő 15 napon belül a hirdetőtáblán ki kell függeszteni. A kifüggesztés időtartama 30 nap.