Pannonfia Egyesület

– a magyarországi és határon túli magyar gyerekek testi és szellemi nevelése

nemzettudatának, nemzeti összetartozás érzületének erősítése

– a néphagyományok megismertetése, a történelmi és kulturális ismeretek erősítése, az anyanyelvi ismeretek és készségek fejlesztése

–  a népi kézműves hagyományok bemutatása

–  az alapkészségek fejlesztése, úgymint a sport, kézművesség, anyanyelv használat elmélyítése

–  tematikus táborok szervezésével kívánjuk támogatni a 8-15 éves korosztály nemzetismereti és anyanyelvi, környezet- és egészségtudatos nevelését a szünidő hasznos eltöltését

–  sporttevékenységek szervezése és támogatása, ugrókötél és egyéb sporttagozat működtetése

–  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségben élő gyermekek társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének elősegítése

–  egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs     tevékenység, gyermekek egészséges életmódra nevelése

–  egészségtudatuk formálása fizikai és szellemi képességeik erősítése

–  művészetterápia

–  beteg gyermekek támogatása, gyógyulásuk támogatása

–  nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és ennek keretében egészséges nemzettudatra nevelés az életkori sajátosságok figyelembe vételével

– a történelmi és kulturális ismeretek erősítése

– a népi kézműves hagyományok a népdal és népzene értékeinek megismertetése

– környezetvédelem érdekében a gyermekek környezettudatos életmódra nevelése, a környezet ismeretük erősítése, a környezetvédelmi problémák és a kezelésük lehetőségének tanítása

– természeti környezetünk értékeinek bemutatása

– a társadalmi felelősségvállalásra, a jövő generációk jogaira, az elővigyázatosság elvére, a fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák fejlesztésére vonatkozó ismeretek átadása

– gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, a gyermek jogi és állampolgári ismereteinek megalapozása, a demokratikus jogállam érdekérvényesítési technikáinak bemutatása

– bűnmegelőzés, baleset megelőzés, drogprevenció

– magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység valamennyi fent kifejtett körben.